Blog

ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΙΚΥ

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου μας,

Σύμφωνα με τους στόχους μας, όπως αυτοί ορίζονται από το καταστατικό μας, ο Σύλλογος επιδιώκει να αξιοποιήσει την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των μελών του, προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας μας. Προς την κατεύθυνση αυτή και σε συνέχεια πολλών ζυμώσεων και συζητήσεων, το Δ.Σ. προτείνει τη δημιουργία των κάτωθι πυλώνων δράσης:

Πυλώνας Ι «Πολιτισμός – Παιδεία»

Αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Συλλόγου μας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, φιλοσοφικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος, καθώς και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, τα οποία θα απευθύνονται τόσο στα μέλη όσο και στο ευρύτερο κοινό, και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ανάλογα με τους στόχους της εκάστοτε δράσης.

Ενδεικτική δράση σε ετήσια βάση: «Πολιτιστικοί Περίπατοι»

Πυλώνας ΙΙ «Επιστημονικές δράσεις & επικοινωνία της επιστήμης»

Στόχος αυτού του πυλώνα είναι η συνεχής ενημέρωση, ενεργή συμμετοχή και επικοινωνία με την κοινωνία των τρεχουσών εξελίξεων της επιστήμης, σε διεθνές επίπεδο. Προτεινόμενες δράσεις:

 • Ετήσια συμμετοχή σε εκδηλώσεις όπως το Athens Science Festival
 • Συμμετοχή/συνεργασία σε    συνδιοργάνωση     επιστημονικών     εκδηλώσεων     (π.χ.     κάλυψη     εξόδων προσκεκλημένου ομιλητή σε συνέδριο, μέλους του Συλλόγου)
 • Καρτέλα ιστοσελίδας με τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις ανά πεδίο, που έχουν αντίκτυπο (impact) στον σχετικό τομέα (σύνδεσμοι (links) για Pubmed, Ιntech και άλλες επιστημονικές ιστοσελίδες)
 • Συμμετοχή του Συλλόγου σε επιστημονικά /εκπαιδευτικά προγράμματα π.χ. Erasmus+
 • Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης επικοινωνίας της επιστήμης, με προσκεκλημένους ομιλητές μέλη και φίλους του Συλλόγου
 • Διοργάνωση, σε συνεργασία με τον πυλώνα ΙV, διεπιστημονικών συναντήσεων/debates για τρέχοντα θέματα (π.χ. ΑΙ, βιώσιμη ανάπτυξη, μετασχηματιστική εκπαίδευση, βιοηθική, προστασία γενετικών δεδομένων και νομοθεσία)

Πυλώνας III «Κοινωνική προσφορά»

Στο πλαίσιο του οράματος του Συλλόγου μας για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία, αλλά και διαπνεόμενοι από το αίσθημα της αλληλεγγύης, του σεβασμού στον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον, της κοινωνικής υπευθυνότητας, καθώς και την αξία της συλλογικής δράσης, ο Σύλλογος επιδιώκει να αξιοποιήσει την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των μελών του, με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εκάστοτε ωφελουμένων, όπως: δράσεις και παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην προστασία και αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, δράσεις συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (παιδιά, νέους, ηλικιωμένους, ανέργους, άτομα με αναπηρία, κ.ά.), οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας, συγκέντρωση τροφίμων, καθώς και άλλων δράσεων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και θα προάγουν τον εθελοντισμό/ακτιβισμό. Στόχος του Συλλόγου είναι, επίσης, η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που αναπτύσσουν δράσεις κοινωνικής ωφέλειας.

Ενδεικτική δράση σε ετήσια βάση (κάθε Χριστούγεννα ή Πάσχα): Στήριξη Ευάλωτων / Ευπαθών Ομάδων

Πυλώνας ΙV « Εξωστρέφεια, δικτύωση και διεύρυνση του Συλλόγου »

 Στόχος αυτού του πυλώνα είναι η διεύρυνση και η προώθηση του Συλλόγου, καθώς και η δικτύωση των μελών του, η σύσφιξη των σχέσεων και η συνοχή του Συλλόγου. Οι δράσεις της ομάδας εργασίας ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. εκδήλωση υποδοχής νέων υποτρόφων, ετήσια κοπή πίτας)
 • διοργάνωση διεπιστημονικών συναντήσεων, μεταξύ υποτρόφων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, την προώθηση νέων διεπιστημονικών δράσεων και την καλλιέργεια διαφόρων κλάδων
 • δημιουργία συντακτικής επιτροπής για την έκδοση Newsletter, περιοδικού του Συλλόγου
 • αξιοποίηση της ιστοσελίδας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για δικτύωση μελών και προώθηση του Συλλόγου
 • παρουσία του Συλλόγου, σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια (συνεργασία με τους πυλώνες Ι και ΙΙ)
 • συμμετοχή του Συλλόγου, σε αθλητικά γεγονότα ή δραστηριότητες ευεξίας (π.χ. συμμετοχή σε αγώνες δρόμου, διοργάνωση πεζοπορίας στη φύση)
 • διασύνδεση του Συλλόγου με Πανεπιστήμια και άλλους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς φορείς

Επειδή πιστεύουμε στη δύναμη της ομάδας και των συνεργειών, στοιχεία απαραίτητα για να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή σε όποιoν ή όποιους πυλώνες δράσης σας ενδιαφέρουν. Θα χαρούμε δε ιδιαίτερα να προτείνετε επιπλέον άξονες ή συγκεκριμένες δράσεις και ανυπομονούμε να αρχίσουμε να τις συνυλοποιούμε και να χαιρόμαστε τα αποτελέσματα όλοι μαζί.

Παρακαλούμε θερμά να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στον πυλώνα ή στους πυλώνες που επιθυμείτε, αποστέλλοντας μήνυμα στο email του πυλώνα που σας ενδιαφέρει.

Αντικείμενο πυλώνα Συντονιστής
 

Πολιτισμός – Παιδεία

Θεοδώρα Παπαχρήστου

email: culture.edu.ikyscholars@gmail.com

 

Επιστημονικές εκδηλώσεις & επικοινωνία της επιστήμης

Φρόσω Μπούτου

email: science.ikyscholars@gmail.com

 

Κοινωνική προσφορά

Ελευθερία Γκρίμπα

email: socialoffering.ikyscholars@gmail.com

 

Εξωστρέφεια, δικτύωση & διεύρυνση του Συλλόγου

Μαργαρίτα Γκούντρα

email: networking.ikyscholars@gmail.com

 

Με εφόδιο την αποκτηθείσα εμπειρία μας από τις έως τώρα υλοποιημένες δράσεις του Συλλόγου, ανυπομονούμε να συνδιοργανώσουμε και να απολαύσουμε πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες και επωφελείς για όλους δράσεις.