Ο Σύλλογος Υποτρόφων Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικό σωματείο κοινωφελούς σκοπού από τους υποτρόφους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές για τις οποίες έλαβαν υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Σκοποί του Συλλόγου είναι η σύσφιγξη των σχέσεων και η ανάπτυξη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών του, η διασύνδεσή τους με την ελληνική αγορά εργασίας, η συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας και στην επιστροφή και μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση υποτρόφων στην Ελλάδα, η προώθηση της αριστείας και αξιοκρατίας, η διεπιστημονική συνεργασία, η διενέργεια επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και η εν γένει καλλιέργεια των τομέων αυτών, ιδίως δε εκείνων στους οποίους τα μέλη έκαναν σπουδές με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, καθώς και η εν γένει συμβολή και υποστήριξη στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Ι.Κ.Υ.

Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά, υποψήφια και επίτιμα μέλη. Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν στον Σύλλογο υπότροφοι του Ιδρύματος, Έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις μεταπτυχιακές σπουδές ή τη διδακτορική ή μεταδιδακτορική έρευνα για τις οποίες έλαβαν υποτροφία του Ι.Κ.Υ.. Ως υποψήφια μέλη μπορούν να εγγραφούν Έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές για τις οποίες λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν ημεδαποί και αλλοδαποί, οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύλλογο στο πλαίσιο των σκοπών του ή για τους οποίους ο Σύλλογος θεωρεί ότι, εξαιτίας της εν γένει σημαντικής προσφοράς τους σχετικά με τους σκοπούς του Συλλόγου, θα πρέπει να τύχουν της εν λόγω διάκρισης.

Σημειώνεται ότι ο Σύλλογος έχει αποκλειστικά κοινωνικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωφελείς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν αναπτύσσει κομματική δράση ή συνεργασίες με πολιτικά κόμματα και παρατάξεις.